Navigation

ÇEREZ POLİTİKALARI KAPSAMINDA AYDINLATMA FORMU

Impact Hub İstanbul Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Ofis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş (bundan
böyle “Impact Hub” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
Bu bilinçle işbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “turkey.socialimpactaward.net” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
Belirtmek istiyoruz ki başta siz değerli internet sitesi ziyaretçilerimiz olmak üzere Impact Hub’ın ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
b) Doğru ve güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

1. Çerez Uygulamaları Kapsamında İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanaklar
Impact Hub’ın olarak Sitemiz alt yapısında çeşitli amaçlarla çerez (cookie) yazılımları kullanmakta ve bu çerezler
vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu kapsamda temel amaçlarımız;
i. Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
ii. Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların
entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması
ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,
iii. Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
iv. Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti geliştirmektir.
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik
ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. Bu çerçevede işlenen kişisel verileriniz resmi talep halinde ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılabilmektedir.

2. Site’de Kullanılan Çerezler
Sosyal Medya Çerezleri: Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar.
Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter
hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Çerez Açıklama
Facebook https://www.facebook.com/policy/cookies/

3. Çerez Kullanımlarının Kontrolü

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda Ziyaretçilerimizin tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
Site’de kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
a) Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme
imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere
ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık
gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı
almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
b) Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya
https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye
erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
c) Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları
Bu kapsamda değerli bülten katılımcılarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Impact Hub’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler
Buna göre, ilgili kişiler;
a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım
yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün
içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin
aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme
haklarına sahiptirler.
5. Başvuru Usulü ve İçeriği
Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;
a) Yeşilce Mahallesi Emirşah Sokak No:21 Kağıthane, İstanbul Türkiye 34418 yazılı olarak veya;
b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Impact
Hub’a daha önce bildirilen ve Impact Hub’ın bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle kvkk.istanbul@impacthub.net adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.
Bu yollar haricinde siz bülten katılımcılarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri
çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.
Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
e) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.
Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde
başvuru işleme alınamayacaktır.
6. Başvuruların Cevaplandırılması

Impact Hub’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
(“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen
ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close